Jak zaprogramować piloty CAME Space SP2 SP4

Piloty firmy CAME (Space SP2 lub SP4)  
  Wpisywanie nowego nadajnika do karty/odbiornika/centrali radiowej CAME AF43SP (max 15 pilotów)
  Należy dokonać wpisania każdego przycisku nadajnika oddzielnie.
  I. Programowanie z użyciem odbiornika/centrali.
 

W zależności od tego czy dany przycisk nadajnika/pilota ma sterować kanałem 1 czy 2, należy użyć odpowiedniego przycisku na karcie radiowej/centrali/odbiorniku w celu wejścia do procedury programowania.

Nacisnąć i przytrzymać przez 2 sekundy przycisk "1" na karcie radiowej/centrali/odbiorniku (jeżeli programowany przycisk pilota/nadajnika ma obsługiwać kanał nr 1), lub przycisk "2" (jeżeli programowany przycisk pilota/nadajnika ma obsługiwać kanał nr 2) - dioda LED zacznie pulsować.

W ciągu 20 sekund nacisnąć przycisk pilota/nadajnika, który ma zostać wpisany - dioda LED na chwilę zaświeci swiatłem ciągłym, sygnalizując odebranie poprawnego sygnału pilota/nadajnika.

W celu zaakceptowania, nacisnąć przycisk "CLR" na kracie radiowej/centrali/odbiorniku lub poczekać aż dioda LED zgaśnie.
Dla wpisania kolejnych przycisków tego, lub innych pilotów/nadajników postępować wg pkt.1-2-3
  UWAGA! - W celu edytowania konfiguracji przycisków pilota/nadajnika, polegającej na usunięciu przypisania kanału do przycisku, należy usunąć danego pilota/nadajnik z pamięci (pkt III), a następnie wpisać ponownie jego przyciski w żądany sposób. Próba wpisania 16 pilota/nadajnika zakończy się niepowodzeniem.
  II. Proste wpisywanie pilotów/nadajników.
 

Istnieje możliwość wpisywania pilotów/nadajników, bez konieczności dostępu do przycisków karty radiowej/centrali/odbiornika. W tym celu należy posiadać już wpisany nadajnik, z taką konfiguracją przycisków jaką chcemy uzyskać w następnych (nowych) dopisywanych pilotach/nadajnikach.

Należy nacisnąć i przytrzymać przez 20 sekund dowolny przycisk wcześniej wpisanego/zaprogramowanego pilota/nadajnika.
W ciągu 20 sekund nacisnąć dowolny przycisk pilota/nadajnika który ma zostać wpisany/zaprogramowany.
W celu wpisania kolejnych nadajników, postępować wg. pkt. 1 i 2
  UWAGA! - Procedura prostego wpisywania pilotów/nadajników powoduje dopisane nowego pilota/nadajnika i automatyczne skonfigurowanie jego przycisków, zgodnie z konfiguracją przycisków pilota/nadajnika wcześniej zaprogramowanego, użytego w tej procedurze. Aby procedura prostego wpisywania nadajnika zakończyła się powodzeniem, odległość pomiędzy pilotem/nadajnikiem a odbiornikiem/centralą nie powinna przekraczać 20 metrów.
  III. Kasowanie pojedyńczego pilota/nadajnika
 
Przy naciśniętym przycisku "CLR" na odbiorniku/centrali (LED pulsuje), nacisnąć dowolny przycisk pilota/nadajnika, który ma zostać wykasowany. LED zacznie świecić światłem ciągłym.
Zwolnić przycisk "CLR" na odbiorniku/centrali.
UWAGA! - Należy zachować szczególną ostrożność podczas kasowania pojedyńczego nadajnika, gdyż zbyt długie przytrzymanie przycisku "CLR" spowoduje skasowanie wszystkich pilotów/nadajników.
  IV. Kasowanie całej pamięcu karty radiowej/odbiornika/centrali
  Należy nacisnąć i przytrzymać długo przycisk "CLR", aż LED przestanie pulsować i zacznie świecić światłem ciągłym. Wszystkie zaprogramowane do tej pory piloty/nadajniki zostaną wykasowane z pamięci odbiornika/centrali.